Kan du stole på megler når du gir bud?

Av: Dato: Rådgivning

Noen av mine kunder lurer på dette.  De er ikke helt sikre på om megler vil behandle dem på en korrekt måte i budforhandlingene.

Utenlandske kunder er spesielt opptatt av dette.  Noen av dem har erfaringer fra egne land hvor dette ikke alltid fungerer som det skal og hvor det kan forekomme såkalte fiktive bud.  Det går på at venner og kjente legger inn bud som ikke er tenkt gjennomført for å jekke opp budrunden.

I Norge tror jeg vi kan si med sikkerhet, at fiktive bud ikke forekommer lenger.  For det første er det risikabelt å legge inn et bud som ikke er alvorlig ment, siden budet er bindende.  For det andre er meglers plikt til å sjekke kjøpers finansiering innskjerpet, og for det tredje er det innført obligatorisk budjournal i alle salg.  Ved hjelp av budjournalen har du som kjøper eller eventuell budgiver anledning til å sjekke at budrunden har gått riktig for seg ved at alle bud og tidspunkter er notert ned og skrevet i en egen rapport.

So far so good.

Det kan imidlertid forekomme at megler ivaretar selgers interesser i så stor grad at det strider mot Eiendomsmeglerloven eller det som i § 6-3 i samme lov, er omtalt som god meglerskikk og prinsippet om at megler skal dra omsorg for begge parters interesser.

Høyesterett har nettopp avgitt en kjennelse i en sak som gjelder meglers håndtering av budrunden.

HR – 2022 – 1316 A – “Budsaken”

Saken dreide seg om at en budgiver hadde gitt et bud som ble akseptert av selger.  Men eiendomsmegler meddelte ikke denne aksepten til budgiver innen akseptfristen.  Etter fristen kom det inn et høyere bud på kr 150.000 over.  Budgiveren måtte da akseptere denne prisen for å tilslaget på boligen.  I ettertid klaget kjøper på dette.  Med bakgrunn i at eiendomsmegler, da han ikke meddelte at selger hadde akseptert det tidligere budet, ikke hadde overholdt sin omsorgsplikt for begge parter.

Dette var Høyesterett enig i.   Det var ikke riktig av megler og prioritere selgers interesser ved å fravike reglene for å få til en  høyere salgssum.  Meglers plikt er å sørge for en korrekt og ryddig avvikling av budrunden hvor begge parters interesser blir ivaretatt.  Budgiver skal kunne stole på at også hans eller hennes interesser blir ivaretatt.

Kjøperen fikk erstatning på kr 150.000 + renter kr 61.000.  Og meglerselskapet måtte betale saksomkostningene på over kr 600.000.

Det er bra at kjøpere går videre med slike prinsipielle saker som dette.  Selv om det innebærer risiko.  Hadde de tapt kunne de ha risikert å sitte igjen med null erstatning og betaling av saksomkostninger.
Så all honnør til denne kjøperen.

Avgjørelser i Høyesterett blir nemlig stadfestet som rettspraksis og en rettesnor for hvordan lignende saker vil bli vurdert senere.  Eiendomsmeglerne retter seg fornuftig nok etter avgjørelser i Høyesterett Dermed vil de sannsynligvis skjerpe inn sin praksis for fremtiden.

Å kunne stole på at megler ivaretar sin mellommanns rolle slik loven krever det er betryggende. Det er ikke dermed sagt at kjøpers interesser blir ivaretatt fullt ut i en budrunde.   Megler er engasjert og betalt av selger for å oppnå best mulig pris og vil, innenfor lovens rammer, opptre deretter.

Men det vet du nok allerede, siden du leser bloggen min.

 

 

 

Kommentarer (0)

Vil nye tilstandsrapporter føre til lavere bud på boligene?

Av: Dato: Rådgivning

Nå har de nye tilstandsrapportene kommet på markedet. De er mer detaljerte.  Og ikke minst er det satt opp kostnadsestimat på alt med tilstandsgrad 3 og tilstandsgrad 2 som krever utbedringer umiddelbart eller innen kort tid. 

Hvordan vil dette påvirke boligkjøperne mon tro?

Særlig for eneboliger og rekkehus kan dette slå ut ganske sterkt.  Der er det ofte mange punkter som krever utbedring og det kan potensielt påløpe store kostnader.  Det kan skremme noen kjøpere fra i det hele tatt å gi bud.  Eller i alle fall få dem til å tenke at de vil sette budgrensen lavere for å dekke inn utbedringskostnadene.

En sunn tanke, vil jeg si.

Så kan man si at megler i sitt  råd til selger om prisantydning skal ta hensyn til standarden og kostnader til utbedring.  Men hvor godt fundert er dette i alle tilfeller?

Og hva hvis en selger har høye forventninger og skal ha en viss pris på tross av mangler ved boligen?

Som jeg har skrevet om mange ganger så er prisantydning langt fra synonymt med markedspris i mange tilfeller.  Det ligger taktiske hensyn og et ønske om en viss salgspris bak.  Samtidig vil nok selgere forstå at de må jekke ned forventninger når mangler ved boliger er beskrevet  svart på hvitt i tilstandsrapporten og et attpåtil er angitt hva det vil koste å utbedre.   Så teoretisk skal dette kunne gi mer realistiske prisantydninger.

Bruk punktene i tilstandsrapporten i budforhandlingene

Jeg tenker at nye tilstandsrapporter vil skape en høyere bevissthet hos kjøper rundt fremtidige kostnader i en brukt bolig.  Dermed vil han eller hun blir flinkere til å ta dette med i beregningen når øvre budgrense skal settes.

Mitt råd er å bruke opplysningene og kostnadsestimatene i tilstandsraporten, både for å høyne egen bevissthet, men også i budforhandlingene.  La oss si du er eneste budgiver og skal sluttforhandle frem mot en handel. Da bør du argumentere med hva det vil koste deg å gjøre de påpekte utbedringer og at du er nødt til å med dette i det totale regnestykket.  Det bør være et kraftig og godt argument som til slutt gjør at du får et ja fra selger.

Jeg ser mye på boligprogrammer, naturlig nok.  Et av dem er Beliggenhet, Beliggenhet fra Danmark.  Her har de lange tradisjoner med tilstandsrapporter.  Og, en litt annen måte å gjennomføre budrunder på.  Men uavhengig av dette, har jeg merket meg at kjøpsrådgiverne der, i stor grad bruker punkter i tilstandsrapporten som et argument som skal tilsi en lavere pris. Og de vinner frem, veldig ofte.

Noe både du som kjøper og jeg som boligkjøpsrådgiver kan lære mye av!

Ennå vet vi ikke om nye tilstandsrapporter vil påvirke boligprisene.  Men de vil utvilsomt bli et sterkere element i budforhandlingene og boligsalget generelt.  Fordi boligkjøperne kommer til å bli mer bevisst på risikoelementer og kostnader.

Og, det var vel litt av meningen, eller hva?

 

Kommentarer (0)

Derfor skal du ikke bry deg om meglers holdninger når du gir bud !

Av: Dato: Rådgivning

Jeg opplever av og til at mine kunder får negative tilbakemeldinger fra meglere når de gir bud.  Da mener jeg ikke avslag på budet fordi det er for lavt.  Det er fair enough. 

Men moralsk indignasjon som kommentarer om skambud og lignende skal ikke forekomme hos en profesjonell eiendomsmegler.

Å åpne budforhandlingene med et relativt lavt bud kan ha flere årsaker:

  • Du mener at boligen ikke er verdt prisantydningen eller du har et begrenset budsjett
  • Megler sier at det er mange som kanskje vil komme med bud.  Et lavt bud kan være en måte å få dem ned fra det berømmelige gjerdet.  Hopper ingen andre ned, noe som ofte skjer, har vi et godt utgangspunkt for videre forhandlinger.
  • Du har en forventning om at selger er villig til å forhandle pris, særlig hvis du er eneste budgiver.

At megler sier fra at partene nok står langt fra hverandre eller at selger forventer langt høyere pris, er helt fair og en klar og god beskjed å få.

Men at kjøper er frekk som kommer med et så lavt bud eller at budet ikke blir tatt på alvor er meget uprofesjonelt.  Dessverre forekommer dette.  Gjerne etterfulgt av neglisjering av akkurat den budgiveren. Sent eller manglende svar på henvendelser og manglende tilgjengelighet for eksempel.

Redd for å komme på kant med megler

Kjøpere flest legger stor vekt på meglers tilbakemeldinger og holdning overfor dem.  Mange er rett og slett redd for å komme på kant med megleren.

Kanskje jeg ikke får kjøpt boligen fordi megler er negativ til meg?

Dette er helt galt og viser hvordan en forbruker lett kommer i en dårlig posisjon når hen står alene mot en profesjonell part.

Av og til tenker jeg:

Mon tro om meglers oppdragsgiver – selgeren – vet hva som foregår?  Det å være uhøflig mot potensielle kjøpere eller neglisjere interessenter går jo til syvende og sist utover salget…..

Eiendomsmeglere er mennesker og jobber ofte under et stort press.  Enten det gjelder mange oppdrag å håndtere, stor konkurranse eller få oppdrag og lite provisjon.  Men det skal ikke gå utover det profesjonelle håndverket og plikten til å “dra omsorg for begge parters interesser” både selger og kjøper.

Les også:    Hvem skal du lytte til i budrunden

Hvordan skal du som budgiver og potensiell kjøper forholde deg til selgers megler?

Det aller viktigste er at du opptrer korrekt og med hevet hode, uansett hvilken størrelse det er på budet du gir eller hvilke tilbakemeldinger du får fra megler.  Se bort i fra usaklige kommentarer og glem tanker om det du gjorde var riktig eller feil.  Forhold deg kun til det formelle i budprosessen.  Og husk at megler har plikt til å rettlede deg i forhold til hvordan du skal gi bud og hvilke frister som gjelder.

Hva megler måtte tenke om deg har null relevans. Du er en potensiell kjøper og den viktigste brikken for å få i stand en handel.

Og til sist,  du behøver ikke å like eiendomsmegleren.

Det er boligen du skal like, aller helst elske.

Kommentarer (0)