Hva er kjøpers undersøkelsesplikt?

I boligbransjen som i de fleste andre bransjer brukes mange faguttrykk.  Gjerne forbundet med juridiske termer.  Et av dem er kjøpers undersøkelsesplikt.  Hva er det egentlig, og hva betyr det for deg som skal kjøpe bolig?

Dette ordet, som inntil 1.1.22  ikke ble brukt direkte i lovverket, er ikke en plikt du har overfor samfunnet, men overfor deg selv når du kjøper bolig.   For ikke å kjøpe “katta i sekken” eller lide økonomisk tap…

Det var rettspraksis vedrørende erstatning ved salg og kjøp av eiendom  som stadfestet denne plikten inntil 2022.

Fra 1.1.22, ved endringer i Avhendingsloven, er denne plikten ført inn som en egen paragraf i loven.  Noe som forsterker den ytterligere.

Overser du denne undersøkelsesplikten og tar lett på oppgaven med å undersøke eiendommen, både det skriftlige materialet og det fysiske, er det stor fare for at du kan bli økonomisk skadelidende.

Forhold du burde ha kjent til

Loven som regulerer kjøp og salg av eiendom i Norge heter Avhendingsloven.  I § 3 – 10 “Synfaring og anna forundersøking” er det slått fast at kjøper ikke kan klage på forhold eller mangler som han eller hun “kjente eller måtte kjenne til da avtala vart inngått.  Og det er forutsatt at kjøperen kjenner til forhold som går tydelig frem av en tilstandsrapport eller andre som han/hun har fått mulighet til å sette seg inn i.

Loven sier også at det ikke nytter å klage på forhold som selger har oppfordret deg som kjøper til å undersøke nærmere.

Her har vi den litt snirklete lovteksten som gjelder fra 1.1.22:

§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking. Tilstandsrapportar og andre salsdokument

(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som ein mangel noko kjøparen kjente eller måtte kjenne til då avtala vart inngått. Kjøparen skal reknast for å kjenne til omstende som går tydeleg fram av ein tilstandsrapport eller andre salsdokument som kjøparen er gitt høve til å setje seg inn i. Departementet kan i forskrift gje føresegner om kva krav som må vere innfridde for at ein tilstandsrapport skal ha verknad som nemnt i andre punktum, medrekna krav til autoriserte bygningssakkunnige og innhaldet i rapportane.

(2) Har kjøparen før avtala vart inngått undersøkt eigedomen eller utan rimeleg grunn late vere å følgje ei oppmoding frå seljaren om undersøking, kan kjøparen heller ikkje gjere gjeldande som ein mangel noko kjøparen burde vorte kjent med ved undersøkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

Og  – når blir avtalen om kjøp inngått mellom selger og kjøper?

Jo når selger har akseptert ditt bud på eiendommen.  Derfor er det så viktig å undersøke boligen og alt salgsmaterialet før du gir bud på eiendommen.  Selger har en opplysningsplikt, som riktignok er blitt sterkere ved lovendringene fra 1.1.22.

Men den vil ikke overstyre kjøpers plikt til å sjekke alle opplysninger og selve boligen.  Dette har mange kjøpere fått erfare når de har reklamert i etterkant av kjøpet.

Avhendingslovens § 4-9 gir kjøper instruks om å undersøke eiendommen så snart som mulig etter overtakelse og melde eventuelle reklamasjoner innen rimelig tid.

De fleste vil naturlig undersøke, eller oppdage forhold ved  eiendommen når de tar den i bruk,  så disse undersøkelsene faller naturlig for de fleste boligkjøpere.

Bedre føre var en etter snar

Det som dessverre ikke faller så naturlig for alle er å sjekke boligen og salgsmaterialet nøye før de gir bud på boligen.  Dermed står de i fare for å “kjøpe katta i sekken” eller overse viktige forhold som medfører problemer eller i verste fall anger senere.  Det blir snakket mye om hvor lite alvorlig kjøperne tar undersøkelsesplikten.  Men, moraliserende pekefingre fører aldri noe godt med seg.  Det er ikke alltid så lett å få med seg alt som står i en salgsoppgave eller tilstandsrapport på et halvt døgn og som oftest uten bistnad.  Eller undersøke boligen nøye på en knapp times visning.  Mange gjør så godt de kan, men oppdager allikevel negative forhold i ettertid.

Tilbakemeldingene fra mine kunder er at det å sjekke boligens tilstand, om den holder det den lover er noe av det vanskeligste ved boligkjøpet.

Hva skal jeg se etter ?
Hva med det som står med “liten skrift” ?
Hvordan er tilstanden på det som takstmannen ikke har undersøkt?
er noen av spørsmålene de stiller seg.

Hos Boligkjøpsrådgiver Krogsveen har vi tatt dette på alvor.  Vi er stolte over å kunne tilby en tjeneste hvor vi på en rask og god måte hjelper kjøper med å sjekke både tilstand og pris.  Og bank i bordet, ingen av våre kunder har havnet i en situasjon hvor de har måttet reklamere i ettertid.

Se her hvordan du kan få hjelp til å sjekke boligens tilstand og pris

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *