Hva kan kjøper forlange av eiendomsmegleren?

Har du kjøpt bolig og følt at eiendomsmegleren ikke helt oppfyller sine forpliktelser overfor deg som kjøper?  Som boligkjøpsrådgiver kan jeg av og til oppleve dette på vegne av min kunder.  Her er en oversikt over meglerens forpliktelser og noen tips du kan benytte for å nå igjennom med dine synspunkter.

Dra omsorg for begge parters interesser

Lov om eiendomsmegling og tilknyttede forskrifter regulerer hvordan megler skal opptre i utøvelsen av et megleroppdrag, som oftest dreier dette seg om salg av en bolig.

§ 6-3.God meglerskikk

(1) Oppdragstaker skal i sin virksomhetsutøvelse opptre i samsvar med god meglerskikk med omsorg for begge parters interesser. Oppdragstakeren må ikke opptre på noen måte som er egnet til å svekke tilliten til oppdragstakerens integritet og uavhengighet.

(2) Oppdragstakeren skal gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne.

Hva som er god meglerskikk er utledet av forskrifter og såkalt rettspraksis.  Når det gjelder bestemmelsen om å ha omsorg for begge parters interesser så betyr dette i klartekst at megler skal ta hensyn til både selgers og kjøpers interesser i handelen.  I prinsippet like stort hensyn til både kjøper og selger.  Men siden megler får sitt honorar fra selger og det har blitt stadig mer fokus på å oppnå høyest mulig pris, er mange av den formening at selgers interesser blir ivaretatt i større grad.  Særlig i forhandlingssituasjoner som for eksempel i en budrunde vil dette komme til uttrykk. Dette kan belyses ved det faktum at du som kjøper må holde kortene tett til brystet i budrunden og for eksempel ikke vise megler ditt finansieringsbevis.

Opplysninger om boligen

Når det gjelder og gi kjøper råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføring av denne, sørger regler og etter hvert god praksis hos meglerne for at kjøper får riktige og utfyllende opplysninger om selve objektet som er til salgs i salgsprospekt og tilstandsrapporter.

Men noen ganger kan det skorte på meglers ivaretakelse overfor partene når det kommer til løsninger på uenigheter omkring kjøpsavtalen og forhold ved salgsobjektet. Her ser vi at megler kan ha en tendens til å “melde seg ut” og overlater til selger og kjøper å løse problemet seg imellom eller i for stor grad tar hensyn til selgers interesser.

Hva kan du som kjøper forlange av megler når det oppstår uenighet ?

  • At du kan fremme ditt synspunkt eller krav gjennom megler og ikke bli henvist til å ta saken opp direkte med selger
  • Dersom megler mener at ditt krav ikke er gyldig må du få et fornuftig og faglig fundert svar på hvorfor det må avvises
  • Dersom det ikke er åpenbar grunn til å avvise kravet må megler ta spørsmålet opp med sin oppdragsgiver selgeren, og komme med en velbegrunnet tilbakemelding på vegne av selger

Ta rollen som mellommann på alvor

Det er ofte mye juss og mulig advokatmat i uenighetene som oppstår i en bolighandel.  Og det er ikke meningen at megler skal ha svar på alt dette.  Poenget er at du kan forlange at han eller hun tar sin rolle som mellommann alvorlig og bistår begge parter for å løse uenighetene.

Et lite tips,
husk å være litt formell og forretningsmessig når du ber megler om å fremme din sak overfor selger.

Min påstand er at hvis alle eiendomsmeglere ble enda flinkere til å få til enighet på et tidlig stadium, ville vi  kanskje unngått noen av de opprivende konfliktene i ettertid.  Noe dessverre bolighandelen i Norge er preget av idet 1 av 4 bolighandler ender med krangel.

Som rådgiver for kjøper har vi ikke en rolle som mellommann i bolighandelen.  Men selv om vi står på kjøpers side er vi alltid opptatt av å gi våre kunder objektive og fornuftige råd som bidrar til minnelige løsninger.  Det har vist seg å gi gode resultater.

Les også:         Eiendomsmeglers rolle – fortsatt begge deler?

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *