Eiendomsmeglers rolle – fortsatt ja takk begge deler?

Et sentralt prinsipp i loven som regulerer eiendomsmeglers rolle og utøvelse av salgsoppdraget er at han eller hun skal “dra omsorg for begge parters” interesser.  Vil denne bestemmelsen stå seg i fremtiden og hvordan er dette regulert i andre land?

Best mulig pris er blitt viktigst

Eiendomsmegler skal opptre som mellommann i bolighandelen  og bringe parter sammen. Forventninger rundt denne rollen er nok bakgrunnen for at prinsippet om å dra omsorg for alle parters interesser ble innført i loven.  Og det ligger i sakens natur at for å kunne få solgt en bolig er det nødvendig å gi korrekte og utfyllende opplysninger om boligen samt yte service også overfor kjøper.  Så her blir begge parter tilgodesett.

En mer kompliserende faktor er at provisjonen blir betalt av selger og at jakten på den høyeste prisen er blitt mer og mer fremtrende de senere år i takt med nordmenns lyst og vilje til å investere i bolig.  Det har gjort at det i følge undersøkelser er mange som mener at eiendomsmegler først og fremst ivaretar selgers interesser.

Look to Denmark

Lovreguleringen av eiendomsmeglerens rolle er svært forskjellig i ulike land.  Noen steder opptrer eiendomsmegler som mellommann, andre steder har selger og kjøper en hver sin megler.

I vårt naboland Danmark har de siden 1993 hatt en lov som fastslår at “eiendomsmægleren skal rådgive sælgeren og varetage sælgerens behov og interesser.”
Videre : “ingen må være repræsentant for både selger og køber i samme handel”

Og nylig har de fått tilføyd dette i loven:
Hvis køberen ikke bistås af egen rådgiver, skal ejendomsmægleren oplyse køberen om mulighed for at søge bistand”

Altså en helt annen tilnærming enn her i Norge.   Her skilles det klart mellom det å være selgers og kjøpers partsrepresentant, og det oppfordres til at kjøper skal ha en egen rådgiver.

I Norge ser det ut til at man lever greit med dagens prinsipp om “å ivareta begge parters interesser”, da dette sjelden eller aldri er oppe til debatt.

Boligkjøpsrådgivning skaper balanse

Jeg skal ikke stå i bresjen for at en endring av loven er påkrevet selv om vi som første meglerkjed tilbyr boligkjøpsrådgivning.   Selv med dagens lovverk er det gode rammebetingelser for å kunne være kjøpers partsrepresentant.   Dette fordi mange etterspør hjelp som megler ikke rekker å ivareta, og fordi mange kjøpere ser seg best tjent med å ha en rådgiver som kun representerer deres interesser .

Men hvem vet:
endringer skjer raskt og det er spådd store forandringer i fremtidens eiendomsomsetning.  Ikke minst i forhold til teknologisk utvikling,  men også tiltak for å styrke forbrukernes stilling er i fokus.

Vi i Boligkjøpsrådgiver Krogsveen hilser utviklingen med økt fokus på rådgiver rollen velkommen.

Og vi er stolte over å være tidlig på banen med å tilby kjøper profesjonell hjelp i bolighandelen.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *